A A A K K K
для людей із порушенням зору
Долинська громада
Запорізька область, Запорізький район

Про затвердженняПрограми «Компенсаціяфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослуги» на 2022рік

Дата: 15.12.2021 10:22
Кількість переглядів: 30

 

ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьмого скликання

п`ятнадцятачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2021                                      с.Долинське                                   

 

Про затвердженняПрограми «Компенсаціяфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослуги» на 2022рік

 

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні» та п.3 Постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 23.09.2020 № 859 «Деякіпитанняпризначення і виплатикомпенсаціїфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослуги з догляду на непрофесійнійоснові», та заслухавши директора Центру наданнясоціальнихпослугНазаренко Г.С.

Долинська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. ЗатвердитиПрограму «Компенсаціяфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослуги» на 2022рік (далі - Програма), щододається.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Долинської сільської ради№ 7 від 18.02.2021 року «Про затвердження Програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік».

3. Організаціюпроведеннявиплатикомпенсаційфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослугипокласти на директора «Центру наданнясоціальнихпослуг» Долинськоїсільської ради.

4. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійну комісіюсільської ради з питаньправ людини, законності, регламенту, депутатської діяльності і етики, планування, фінансів, бюджету та соціально – економічногорозвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Сільський голова                                                                 Богдан ФЕДЧУК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

РішеннясесіїДолинськоїсільської ради

від23.12.2021 №

 

Програма

«Компенсаціяфізичним особам,

якінадаютьсоціальніпослуги» на 2022рік

 

Вступ

 

З кожним роком на територіїДолинськоїтериторіальноїгромадизбільшуєтьсякількість людей, якіпотребуютьсторонньоїдопомоги. Цянеобхідністьпов’язаназістаріннямнаселення, хворобами, якіспричиняютьінвалідність, втратулюдиноюпрацездатності та можливості до самообслуговування.

В територіальнійгромадіпроживають особи, які за висновкоммедичноїкомісії, потребуютьпостійногостороннього догляду. Крім того, погіршується стан здоров’я та відповідноздатність до самообслуговування людей похилоговіку, особливо тих, якіпроживають далеко відродичів і не обслуговуються «Центром наданнясоціальнихпослуг» Долинсьокїсільської ради.

Програмарозроблена на виконання п.3 постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 23.09.2020 № 859 «Деякіпитанняпризначення і виплатикомпенсаціїфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослуги з догляду на непрофесійнійоснові» і спрямована на посиленнясоціальногозахистунаселення, соціальноїадаптації та повернення до повноцінногожиттяокремихосіб, якіпотрапили у складнихжиттєвихобставинах та потребуютьсторонньоїдопомоги.

 

Визначенняпроблеми

 

Однією з проблем, яка негативно впливає на соціальнийзахистосіб з інвалідністю, громадянпохилоговіку та хворих, які не здатні до самообслуговування і потребуютьсторонньоїдопомоги, є недостатнійобсягфінансуваннявидатків на реалізаціюдержавнихпрограмщодонаданнякомпенсаціїфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослуги.

 

Мета Програми

 

Головною метою Програми є поліпшенняжиттєдіяльностіокремихсоціальнихгруп та осіб з інвалідністю, щоперебувають у складнихжиттєвихобставинах, які не в змозіподолатиїх за допомогоюнаявнихзасобів і можливостей, попередженнявиникнення таких обставин та створення умов для розв'язанняповсякденних проблем шляхом наданнякомпенсаціїфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослуги.

Пріоритетнізавдання:

- соціальнийзахист та соціальнапідтримкаосіб, якіпотребуютьсторонньоїдопомоги шляхом наданняякіснихсоціальнихпослуг, спрямованих на підтримкужиттєдіяльності;

- попередженнявиникненняскладнихжиттєвихобставин;

- створення умов для самостійногорозв’язанняіснуючихжиттєвих

проблем;

- підвищеннярівня правового і соціальногозахистунепрацюючихфізичнихосіб, якіпостійнонадаютьсоціальніпослугигромадянам, якіпотребуютьпостійноїсторонньоїдопомоги.

 

Шляхи та засобивиконанняПрограми

 

РеалізаціязаходівПрограмиздійснюється шляхом наданнякоштів ЦНСП Долинськоїсільськійраді з місцевого бюджету на реалізаціювиплатикомпенсаціїфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослуги.

Виплатакомпенсації проводиться до датипризначення таким фізичним  особам іншоївиплати на догляд, установленоїзаконодавством, або до 31 грудня 2022 року.

 

Фінансовезабезпечення

 

ФінансуванняПрограми буде здійснюватися за рахуноккоштів з бюджету територіальноїгромади в сумі61 000 грн.

Сума коштівнеобхідних на виплатукомпенсаційфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослугизбільшується у разіпідвищенняпрожитковогомінімумувідповіднимкатегоріямнаселення.

Головнимрозпорядникомкоштів є Долинськасільська рада.

 

ОчікуванірезультативиконанняПрограми

 

ВиконанняПрограмидастьзмогупосилитисоціальнийзахист людей, якіпотребуютьсторонньоїдопомоги, сприятимепокращанню умов їхпроживання, врахуваннюіндивідуальнихжиттєвих потреб людей, щопотрапили у складніжиттєвіобставини і потребуютьсоціальнихпослуг та забезпеченнюбезпеки та якостіїхжиття.

 

 

Координація та контроль за ходом виконанняПрограми

 

Контроль за виконаннямпрограмипокласти на постійнукомісію з питаньпланування, фінансів, бюджету та соціально-економічногорозвиткуДолинськоїсільської ради.

 

 

Секретарсільськоїради                                                        Світлана РИБАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт програми

 

1

ІніціаторрозробленняПрограми

ВиконавчийкомітетДолинськоїсільської ради

2

 Підстави для розробкиПрограми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальніпослуги» від 17.01.2019р. №2671-VІІІ, Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 23.09.2020р. №859 «Деякіпитанняпризначення і виплатикомпенсаціїфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослуги з догляду на непрофесійнійоснові»,

3

РозробникПрограми

«Центр наданнясоціальнихпослуг» Долинськоїсільської ради

4

Відповідальнівиконавці

ВиконавчийкомітетДолинськоїсільської ради, «Центр наданнясоціальнихпослуг» Долинської сільської ради

5

УчасникиПрограми

ВиконавчийкомітетДолинськоїсільської ради, «Центр наданнясоціальнихпослуг» Долинськоїсільської ради

6

ТермінреалізаціїПрограми

2022рік

7

Перелікбюджетів, якіберуть участь у виконанніПрограм

Долинськиймісцевий бюджет

8

Загальнийобсягфінансовихресурсів, необхідних для реалізаціїПрограми

50,0 тис. грн.

Секретарсільської ради                                                                Світлана Рибак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок подання та оформленнядокументів, призначення і виплатикомпенсаціїфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослуги з догляду на непрофільнійоснові

 

Цей Порядок встановлюємеханізмпризначення і виплатикомпенсації за догляд (далі — компенсація), щопризначаєтьсяфізичнійособі, яка надаєсоціальніпослуги з догляду без провадженняпідприємницькоїдіяльності на непрофесійнійоснові, без проходженнянавчання та дотриманнядержавнихстандартівсоціальнихпослуг (далі — фізична особа, яка надаєсоціальніпослуги) особам із числа членівсвоєїсім’ї, якіспільно з нею проживають, пов’язаніспільнимпобутом, маютьвзаємні права та обов’язки (далі — соціальніпослуги з догляду на непрофесійнійоснові) та є:

- особами з інвалідністю І групи;

- дітьми з інвалідністю;

- громадянамипохилоговіку з когнітивнимипорушеннями;

- невиліковнохворими, які через порушенняфункційорганізму не можутьсамостійнопересуватися та самообслуговуватися;

- дітьми, яким не встановленоінвалідність, але які є хворими на тяжкіперинатальніураженнянервовоїсистеми, тяжківроджені вади розвитку, рідкісніорфаннізахворювання, .

Компенсація не призначаєтьсяфізичним особам, якінадаютьсоціальніпослуги з догляду особам, зазначенимвище, якщотакі особи отримуютьсоціальніпослуги догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду.

Розміркомпенсації  встановлюєтьсяіндивідуально та виплачується 1 раз на місяць.

Фізична особа, яка надаєсоціальніпослуги, отримуєтільки одну компенсаціюнезалежновідкількостіосіб, за якими вона доглядає.

Для отриманнякомпенсаціїфізичною особою, яка надаєсоціальніпослуги, подаються до «Центру наданнясоціальнихпослуг» Долинської сільської ради:

 - заява про згодунадаватисоціальніпослуги з догляду на непрофесійнійоснові та документи/відомості.

Особою/законнимпредставником особи, яка потребуєнаданнясоціальнихпослуг, подаєтьсязаява про згодуотримуватисоціальніпослугивідфізичної особи, яка надаєсоціальніпослуги.

Призначеннякомпенсаціїздійснюєтьсяізмісяцяподанняфізичною особою, яка надаєсоціальніпослуги, до Центру таких документів у паперовійформі:

- заява про наданнякомпенсації;

- заява про перерахуваннякоштівіззазначеннямрахунка в установі банку;

- копія паспорта громадянинаУкраїниабоіншого документа, щопосвідчує особу та підтверджуєгромадянствоУкраїни;

- копія документа, щозасвідчуєреєстрацію у Державному реєстріфізичнихосіб — платниківподатків, у якомузазначаєтьсяреєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків

- копіясвідоцтва про народженнядитини (у разінаданнясоціальнихпослуг з догляду на непрофесійнійосновідитині);

- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставідовідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженоюМінсоцполітики.

- копія акту огляду медико-соціальноюекспертноюкомісією;

- висновоклікарськоїкомісіїмедичного закладу щодо потреби в доглядігромадянпохилоговікувнаслідоккогнітивнихпорушень за формою, затвердженою МОЗ;

- висновоклікарськоїкомісіїмедичного закладу щодо потреби в доглядіневиліковнохворихосіб, які через порушенняфункційорганізму не можутьсамостійнопересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

- копіямедичноговисновку про дитину з інвалідністювіком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;

- довідка про захворюваннядитини на тяжкеперинатальнеураженнянервовоїсистеми, тяжкувродженувадурозвитку, рідкіснезахворювання,;

- копіярішення суду про обмеженняцивільноїдієздатностіабовизнаннянедієздатною особи, якійнадаютьсясоціальніпослуги з догляду на непрофесійнійоснові (для недієздатнихосіб та осіб, цивільнадієздатністьякихобмежена);

- копіярішення суду або органу опіки та піклування про призначенняопікунаабопіклувальникаособі, якійнадаютьсясоціальніпослуги з догляду на непрофесійнійоснові (для опікунівабопіклувальників).

Центром перевіряютьсяподані/надісланіфізичною особою, яка надаєсоціальніпослуги, документи/відомості, зазначаєкількістьприйнятихдокументів, порядковий номер заяви, дату їїреєстрації, кількістьнеподанихдокументів, якінеобхідно подати, і дату, до якоїцідокументимають бути подані.

Повідомлення про прийняття заяви із пакетом документіввидаєтьсяособистофізичнійособі, яка надаєсоціальніпослуги, під час подання заяви абонадсилаєтьсяїйпротягом одного робочого дня іздатиподання заяви на поштовуабоелектронну адресу заявника.

Якщозаяваіз пакетом документівнадсилаєтьсяпоштою, днем подання заяви вважається дата відправлення, зазначена на поштовомуштемпелі.

Якщо до заяви не додано всіхнеобхіднихдокументів, заявникуповідомляється про те, якідокументипотрібно подати.

Компенсаціяпризначається з місяцязвернення за нею, якщопротягоммісяця з дня звернення подано всінеобхіднідокументи.

Для підтвердження факту спільногопроживання з особою, якійнадаютьсясоціальніпослуги з догляду на непрофесійнійоснові, та догляду за нею складається акт про проведенняобстеженнясім’їсоціальнимпрацівником. Форма акту про проведенняобстеженнясім’їзатверджуєтьсяМінсоцполітики.

Якщофізична особа надаєсоціальніпослуги за місцемпроживання/перебування особи, якійнадаютьсясоціальніпослуги з догляду на непрофесійнійоснові, але маєіншезареєстрованемісцепроживання, обстеженнясім’ї для встановлення факту догляду є обов’язковим.

Виплатакомпенсаціїздійснюєтьсянаступним чином:

Компенсаціяфізичним особам «Центром наданнясоціальнихпослуг» Долинськоїсільської ради на підставінаданихвідомостей про суминарахованоїкомпенсації, щоналежить до виплати. Відомостінадаються з супровідним листом, скріплюютьсявідповіднимипідписами та печаткою.

Виплатакомпенсаціїприпиняється у разі:

- змінимісцяпроживання/перебування особи, якійнадаютьсясоціальніпослуги з догляду на непрофесійнійоснові, чифізичної особи, яка надаєсоціальніпослуги та отримуєкомпенсацію;

- смерті особи, якійнадаютьсясоціальніпослуги з догляду на непрофесійнійоснові;

- смертіфізичної особи, яка надавала соціальніпослуги та отримувалакомпенсацію;

- перебування особи, якійнадаютьсясоціальніпослуги з догляду на непрофесійнійоснові, на повному державному утриманніабоотриманнясоціальнихпослугстаціонарного догляду, паліативного догляду в умовахстаціонару за плату.

Виплатакомпенсаціїтимчасовозупиняється у разі:

- перебуванняфізичної особи, яка надаєсоціальніпослуги, за межами Українипонад 10 календарнихднів;

- перебуванняфізичної особи, яка надаєсоціальніпослуги, на стаціонарномулікуванніпротягомповного календарного місяця.

У разівиникненняобставин, внаслідокякихприпиняється догляд, фізична особа, яка надаєсоціальніпослуги та отримуєкомпенсацію, зобов’язана в десятиденний строк письмовоповідомити про це ЦНСП Долинськоїсільської ради, щоздійснюютьїївиплату. Виплатакомпенсаціїприпиняється з місяця, щонастає за тим, у якомусталисязміни. 

 

Секретар сільської ради                                                      Світлана Рибак


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора