Долинська громада
Запорізька область, Запорізький район

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з постачання холодної води

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з постачання холодної води

 

20.03.2022 с. Долинське

 

Комунальне підприємство «Долинське комунально-господарське підприємство», в особі директора Гринь Івана Олександровича, що діє на підставі Статуту підприємства та іменується в подальшому «Виконавець», з однієї сторони, та фізична або юридична особа, що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна - індивідуальним споживачем (далі - споживач), з іншої сторони (разом - сторони), уклали договір про таке.

 

  1. Основні поняття та визначення термінів

1.1. Публічний договір – правочин про надання та отримання послуг з постачання холодної води, який встановлює однакові для всіх Споживачів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Споживачем.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця адресована будь-якій фізичній або юридичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що містяться в публічній оферті.

1.3. Акцепт – надання Споживачам повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою шляхом оформлення та/або підписання заяви-замовлення про приєднання до договору, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.4. Споживач – фізична або юридична особа, що уклала з Виконавцем Договір.

1.5. Сторона – Виконавець або Споживач.

1.6. Сторони – Виконавець та Споживач.

1.7. Інші терміни, що використовуються у цьому Договорі, вживаються в значеннях наведених у Законі України «Про житлово-комунальні послуги», в «Правилах надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» затверджених Постановою КМУ № 690 від 05.07.2019 р., «Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведеннях в населених пунктах України» затверджених Постановлю КМУ № 936/15627 від 07.0.2008 р.

  1. Загальні положення

2.1. Цей договір (далі - Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з централізованого водопостачання (далі - послуга) індивідуальному споживачу, який є співвласником багатоквартирного будинку, власником індивідуального (садибного) житлового будинку, (далі - споживач). Цей Договір укладається сторонами у відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України .

2.2. Цей Договір є формуляром, який може бути укладений лише шляхом приєднання Споживача до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

2.3. На вимогу Споживача з ним може бути укладений індивідуальний договір, при цьому істотні умови в індивідуальному договорі (порядок надання послуг, тариф на послуги та інше) не повинні відрізнятися від публічного договору або надати на письмову вимогу Споживача завірену печаткою письмову форму цього Договору.

2.4. Фактом приєднання Споживача до умов Договору (акцептування Договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти Договір, зокрема надання виконавцю підписаної Заяви-приєднання (Додаток 1 до Договору), сплата рахунку за надану послугу, факт отримання послуги.

2.5. Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняття положень Договору, тарифів та норм накопичення, що діятимуть на момент акцептування цього Договору.

2.6. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Споживачів на офіційному сайті Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області. При внесені змін до цього Договору та/або Правил користування Послугою, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на офіційному сайті громади не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується надати Споживачеві вчасно та відповідної якості послуги з постачання холодної води, а Споживач зобов’язується сплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки та на умовах, передбачених Договором.

3.2. Виконавець забезпечує якість холодної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском холодної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та інженерно-технічних систем споживача.

3.3. Послуги надаються споживачеві безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Послуга з централізованого водовідведення надається у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

4. Тарифи на послуги та їх загальна вартість

4.1. Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води згідно з показань водомірного приладу.

1. 33,00 гривень/куб. метр для населення Долинської сільської ради.

2. 66,00 гривень/куб. метр для юридичних осіб.

3. 50,00 гривень/куб. метр для об’єктів соціальної та комунальної власності Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

4.2. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води здійснюється за їх показами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630, правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення за умов цього Договору.

4.3. Наявність пільг зі сплати послуг (Постанова КМУ № 1102 від 24.12.2019 р.).

5. Облік та порядок оплати спожитих послуг

5.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Платежі вносити та надавати показники обліку не пізніше 5 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом.

5.2. Послуги сплачуються готівкою або безготівковою формами.

5.3. Плата вноситься на поточний рахунок UA943133990000026008055737293 у КБ ПАТ «Приватбанк» ЄДРПОУ 31525883, через каси банківських установ, або в пунктах прийому платежів «Запоріжзв’язоксервіс».

5.4. За наявності засобів обліку води здійснення плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крім випадків, передбачених договором на встановлення засобів обліку.

5.5. За несвоєчасне внесення плати із Споживача стягується пеня в розмірі, встановленому діючим законодавством.

5.6. У разі без облікового використання, Виконавець виконує розрахунок витрат води з пропускною спроможністю труби вводу, швидкості руху води в ній 2,0 м/с ті дією її повним перерізом протягом 24 год. на добу.

5.7. Водовикористання вважається без обліковим, якщо Споживач самовільно приєднався до систем центрального комунального водопостачання та водовідведення або самовільно користується ними, а також при несправній роботі лічильника.

5.8. Розрахунковий період при без обліковому використанні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін без облікового використання встановити неможливо, розрахунковий період становить 5 (п’ять) місяців.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Споживач має право на:

1) отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно із законодавством та умовами Договору;

2) отримання у встановленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчої властивості;

3) укладання з Виконавцем Договору на заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання обліку, що вийшли з ладу.

6.2. Споживач зобов’язаний:

1) установити засоби обліку та забезпечити їх взяття на абонентський облік;

2) робити періодичну перевірку, обслуговування та ремонт засобів обліку;

3) оплачувати послуги у встановлені Договором строки;

4) повідомляти Виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у будинку (садибного типу) перевищив 1 місяць, а також про зміни у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання протягом місяця за умови проведення розрахунків про надання послуг згідно з нормативами (нормами) споживання;

5) забезпечити доступ до мережі, арматури, засобів обліку води представників Виконавця за наявності у них відповідного службового посвідчення;

- для ліквідації аварії цілодобово;

- для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

6) дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

7) забезпечувати цілісність та збереження засобів обліку, пломб та деталей пломбування, встановлених Виконавцем. Знімати пломби обліку має право лише Виконавець. У разі самовільних дій Споживач сплачує витрати води згідно п. 5.6;

8) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню у встановленому законом та Договором розмірі;

9) у разі втрати права на пільг, повідомляти про це Виконавця в десятиденний строк;

10) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отримання послуг, що виникли з його провини, або на тій частині водоводу, яка знаходиться в його обслуговуванні, якщо інше не встановлено Договором;

11) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

12) своєчасно проводити підготовку будинку садибного типу і встановлених санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

13) у разі виявлення Виконавцем несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку, відшкодувати вартість робіт з проведення із експертизи, метрологічної повірки та ремонту гідно з діючим законодавством;

14) відшкодовувати Виконавцю витрати на проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованих претензій.

6.3. Виконавець має право:

1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги пеню в розмірі встановленому законом та Договором;

2) вимагати від Споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг та умов цього Договору;

3) вимагати від Споживача своєчасне усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини на тій частині водопроводу, яка знаходиться в його обслуговуванні, або відшкодування вартості відповідних робіт;

4)доступу у приміщення Споживача для ліквідації аварій, в тому числі несанкціонованого відповідно до встановленого законом порядку, усунення недоліків в роботі санітарно-технічного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань засобів обліку води відповідно діючого законодавства;

5) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будівель, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку холодної води відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”;

6) вимагати від споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

7) вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

8) обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

9) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;

10) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

11) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань засобів обліку води, звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної перевірки.

6.4. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати вчасне та відповідної якості надання послуг згідно із законодавством та умовами Договору;

2) надавати Споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчої властивості;

3) контролювати установлені міжпровіркові інтервали періодичну провірку засобів обліку води;

4) відновлювати надання послуг за заявою Споживача шляхом зняття пломб протягом доби;

5) здійснювати контроль за технічним станом санітарно-технічного, інженерного обладнання будинків садибного типу;

6) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

7) ознайомлювати Споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг.

7. Відповідальність сторін

7.1. Споживач несе відповідальність згідно із чинним законодавством і цим Договором за:

1) недотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені;

3) втручання у роботу засобів обліку води;

4) порушення зобов’язань встановлених Договором або законодавством;

5) Споживач обслуговує, тримає в належному стані, несе відповідальність за ділянку трубопроводу від внутрішньо-будинкової мережі водопроводу до точки з’єднання з центральним водопроводом;

6) за порушення умов Договору, які тягнуть за собою збитки: несанкціоноване підключення до мережі водопостачання, витік води, не врахований лічильником у зв’язку з неналежним утриманням водоводу, що спричинило не обліковий витік води на ділянці водопроводу, що знаходиться в обслуговуванні Споживача.

7.2. Виконавець несе відповідальність у разі:

1) порушення прав Споживача згідно законодавством;

2) порушення зобов’язань, встановлених Договором або законодавством.

8. Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця Споживачеві

8.1. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця Споживачеві є:

- у будинку садибного типу-місце підключення (з’єднання) мереж Споживача (трубопровід та включно колодязі) до мереж Виконавця (центральний водовід).

8.2. Виконавець утримує та несе відповідальність лише за власну мережу трубопроводу (центральний водовід).

9. Порядок обмеження (припинення) надання послуг

9.1. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:

- проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення споживачеві шляхом опублікування на офіційному сайті Долинсьої сільської ради Запорізького району Запорізької області або інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача, із зазначенням причини та строку обмеження (припинення) в наданні відповідних послуг;

- ліквідації аварії, повідомивши споживачеві опублікування на офіційному сайті Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області або інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та строк перерви в наданні відповідних послуг.

9.2. Виконавець має право обмежити (припинити) надання відповідної послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

9.3. Для обмеження (припинення) надання відповідної послуги споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості з оплати за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може бути спочатку обмежено, а потім припинено.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати послуги, визначеного законодавством та/або договором. Попередження надсилається споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення), або особисто чи в інший спосіб: шляхом повідомлення споживачеві через, СМС, мобільні додатки Viber, WhatsApp, Telegram, тощо.

9.4. У разі непогашення споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.

9.5. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору про надання послуг.

9.6. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

9.7. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

10. Порядок розв’язання спорів

10.1. У разі порушення Виконавцем умов Договору, Споживач викликає представника Виконавця для складання та підписання акта-претензії Споживача, в якому зазначаються строки, види порушень кількісних та якісних показників послуг тощо.

Представник Виконавця повинен з’явитися на виклик Споживача не пізніше 2 (двох) робочих днів.

Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписами. У разі неприбуття представника Виконавця у зазначений Договором строк або обґрунтованої відмови від підписання, акт-претензія вважається дійсною, якщо його підписали не менш,як два Споживачі.

10.2. Акт-претензія подається Виконавцю, який протягом 3 (трьох) днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

10.3. Виконавець може відмовити Споживачеві в задоволенні його претензій щодо відхилення кількісних і якісних показників послуг на підставі:

- показань реєстраційних технічних засобів, атестованих та опломбованих відповідними органами Держспоживстандарту;

- правильності показань засобів обліку води;

- аналізу якості води.

У разі обґрунтованості претензій Споживача, витрати пов’язані з їх перевіркою, відшкодовуються Виконавцем, у разі необґрунтованості – Споживачем.

10.4. Спори між сторонами розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

11. Форс-мажорні обставини

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.

11.2. Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.

11.3. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.

12. Строк дії договору

12.1. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

12.2. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування на офіційному сайті Долинської сільської ради https://dolynska-gromada.gov.ua/, та поширюється на всіх Споживачів на території Долинської об’єднаної територіальної громади.

12.3. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

12.4. Дія договору припиняється у разі:

- смерті фізичної особи – Споживача;

- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Споживача (Виконавця) або визнання його банкрутом;

- припинення відповідного договору між Виконавцем та органом місцевого самоврядування (чи уповноваженою ним особою) на надання послуг з постачання холодної води на певній території населеного пункту;

- дострокового розірвання договору в порядку та на підставах, встановлених цивільним законодавством або за домовленістю сторін.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

13. Інші умови

13.1. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати за спожиту воду, Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством України, укладають договір, що до реструктуризації заборгованості. При цьому оформлюється графік погашення заборгованості, який є додатком до даного Договору.

13.2. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від оплати поточного споживання води.

13.3. У разі порушення Споживачем узгодженого графіка погашення існуючої заборгованості постачальник має право у порядку, визначальному розділу 9 цього договору, припинити постачання води Споживачу.

13.4. Тарифи на холодну воду і стічні води затверджуються рішенням органу місцевого самоврядування. У разі зміни тарифів, діючих на момент укладання цього Договору, Споживач зобов’язаний здійснювати сплату наданих КП «Долинське КГП» (Виконавець) послуг водопостачання за новими тарифами з моменту затвердження тарифів.

13.5. У разі отримання прав на пільги Споживач подає Виконавцю письмову заяву та документи, що підтверджують право на пільгу.

13.6. Оплата за послуги з урахуванням пільг нараховується з дати подання документів, що підтверджують право на пільгу.

13.7. У разі встановлення засобів обліку, їх показники розподіляються пропорційно кількістю мешканців.

13.8. Пільги надаються Виконавцем КП «Долинське КГП» відповідно до Закону України «Про бюджет» на поточний рік, якщо в поточному році передбачена субвенція на надання послуг.

13.9. В разі, якщо водо лічильник на вводі відсутній, або не працює з вини Споживача, при виявленні представником Виконавця витоку води в мережах Споживача внаслідок їх пошкодження або нераціонального водокористування, а також в разі не облікового витоку води в мережі трубопроводу, що знаходиться в обслуговуванні Споживача (частина трубопровода, включно колодязі до з’єднання з центральним водоводом Виконавця), Виконавець виконує згідно п. 5.6 Договору для фізичних осіб та «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» зареєстрованих Міністерством юстиції України від 7 жовтня 2008 р. №936/15627 для юридичних осіб, розрахунок витрат води в такому порядку здійснюється за пропускною здатністю труби вводу при швидкості руху води в ній (розраховується у відповідності до табл. Шевельова).

13.10. Забороняється будь-яке самовільне приєднання водо споживача до діючих систем центрального водопостачання та водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньо-будинкових мереж або мереж споживачів). Уразі самовільного приєднання розрахунок здійснюється згідно п. 5.6 цього Договору для фізичних осіб та «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» для юридичних осіб.

13.11. Не дозволяється складання матеріалів і предметів, накопичування сміття ближче ніж за 5 метрів від осі водопровідних і каналізаційних мереж і пристроїв та в межах охоронних санітарних зон; самовільне спорудження над водопровідними і каналізаційними мережами та пристроями будь-яких будівель та предметів благоустрою; здійснювати роботи на мережах централізованого водопостачання та водовідведення, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без присутності представників Виконавця.

13.12. У разі пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення особи, що виявили таке пошкодження, зобов’язані повідомити про це Виконавця та здійснити всі можливі заходи щодо усунення наслідків цього пошкодження.

 

Довідкові відомості – аварійні та ремонтні служби КП «Долинське КГП» тел./факс (061)287-54-98, тел. 066-045-90-05

 

Місцезнаходження та реквізити Виконавця:

 

 

КП «Долинське комунально-господарське підприємство»

70420, Запорізька область, Запорізький р-н

с. Долинське, вул.. Центральна 36

р/р : UA943133990000026008055737293

у КБ ПАТ «ПриватБанк»

ЄДРПОУ 31525883

Тел../факс: +380660459005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1 до Публічного договору про надання послуг з

постачання холодної води

 

Заява-приєднання

 

Ознайомившись з умовами публічного Договору про надання послуг з постачання холодної води (далі - Договір), розміщеного на офіційному веб-сайті Долинської об’єднаної територіальної громади за посиланням _______________________,

приєднуюсь до Договору про надання послуг з постачання холодної води виконавцем яких є КП «Долинське КГП» з такими нижченаведеними даними:

 

1.Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я по батькові ________________________________________

_____________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер (ІПН/код згідно з ЄДРПОУ) _______________________________

адреса _______________________________________________________________________

номер телефону _______________________________________________________________

адреса електронної пошти _____________________________________________________

 

2) адреса приміщення споживача:

вулиця ___________

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _______

населений пункт ____________________

район _____________________________

область ___________________________

індекс ____________________________;

3) кількість зареєстрованих або проживаючих осіб у житловому будинку споживача ___.

4) інформація про наявність пільг/субсидій _______________________________________.

 

Цією заявою я, без будь – якого примусу, добровільно приймаю умови та приєднуюсь до публічного договору про надання послуг з постачання холодної води на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області підприємством КП «Долинське КГП», опублікованих на сайті Долинської сільської ради за посиланням https://______________.

1. Я ознайомлений з Договором про надання послуг з постачання холодної води на території Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Обов’язки споживача за договором приймаю у повному обсязі та зобов’язуюсь їх виконувати.

2. Я у повному обсязі розумію, що з моменту акцептування цієї заяви-приєднання в установленому порядку Споживач та Виконавець набувають всіх прав та обов’язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинного законодавства України.

3. Зобов’язуюсь повідомляти комунальне підприємство КП «Долинське КГП» про осіб, строк тимчасового проживання яких у будинках (садибного) типу перевищив 1 місяць.

4. Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 ______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

______________________
(П.І.Б. Споживача)

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора